İklime Hatun Camii

 Kurtuluş Mahallesi’ndedir. Alaüddevle Bey’in oğlu Şahruh Bey’in kızı İklime Hatun adına H.954 / M.1546’da yapılmıştır. Mescit ve ana türbe kesme ve moloz taştandır. Son cemaat yerinin sağında türbe; solundaki kemer içinde mescidin kapısı yer almıştır. Kare planlı mescidin kubbesi yıkılmıştır. Silindirik mihrap nişi, sütunların taşıdığı yarım kubbeyle örtülüdür. Mihrap duvarının solundaki kapıdan türbeye girilir. Düzgün olmayan dörtgen planlı yapı, sivri kemerli tromplara oturan kubbe ile örtülüdür. Caminin yanında yer alan türbede iki mezar bulunmaktadır.