Elbistan

 Elbistan tarih kitaplarında; “Abbasta”, “Ablastany”, “Ablastin”, “Abulastyn” diye anılmaktadır. Arap kaynaklarında ise Elbistan “Bilistin” şeklinde geçmektedir ki, “bağ, bahçe, bostanlık” anlamına gelmektedir. Selçuklu devrinde “Ablistan” ve “Albıstan” olarak adlandırılır.

 İlçenin bilinen tarihinin Hititler (Etiler)’e kadar uzanır. Persler döneminde Kapadokya Büyük Straplığı içinde yer alan Elbistan zaman zaman bir çok devletlerin mücadelesine sahne olmuştur. Daha sonra sırasıyla Roma, Makedonya, Bizans, Selçuklu, Moğol ve Osmanlı devletlerinin eline geçmiştir.

 1086’da Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın komutanlarından Emir Buldacı tarafından fethedildi. Zaman zaman Selçukulu, Danişmendli ve Haçlılar arasında el değiştirdi. I. Mesut tarafından kesin olarak Selçuklu hâkimiyetine katılan Elbistan’da sultanın oğlı II. Kılıç Arslan valilik yaptı. II. Kılıç Arslan’ın oğullarından Mugiseddin Tuğrulşah 1187’de buraya melik olarak atandı. Elbistan Türkiye Selçukluları zamanında meliklik (şehzade) merkezi oldu. 1202’de doğrudan doğruya Selçukluların başkenti Konya’ya bağlanarak vilayet haline getirildi. Elbistan Ulu Camii (1237-1246) bu dönemde yapılmıştır. Türkiye Selçuklularının yıkılmasıyla İlhanlılara bağlanan Elbistan bölgesinde daha Eretna Devleti hüküm sürdü.1337’de Dulkadir Beyliği burada kuruldu. Elbistan 1507 yılına kadar bu beyliğin başkenti oldu. Daha sonra başkent Maraş’a taşındı.1515’te Dulkadir Beyliği ortadan kaldırılınca Elbistan Osmanlılara bağlandı. Kurulan Maraş Eyaletinin bir kazası oldu. Bu idari durum 1531’den günümüze kadar devam etmektedir.

 Elbistan Osmanlı yönetime geçtikten sonra sosyal ve ekonomik yönden kalkınmaya başlamıştır. XIX. yüzyılda Maraş’tan tayin edilen mütesellimler tarafından yönetilen Elbistan bir süre sonra müdürlük haline getirilmiş ve ardında da kaymakamlık olmuştur. Elbistan, Cumhuriyetin ilanından sonra Maraş’a bağlı bir kaza merkezi olmuştur.Elbistan etrafı dağlarla çevrili yayla özelliği gösteren verimli bir yöredir.

 Elbistan ilçesi Kahramanmaraş’ın kuzey doğusunda yer almaktadır. Ekonomik ve coğrafi bakımdan ilin en büyük ilçesidir. İlçenin bazı kesimleri Akdeniz, bazı kesimleri ise İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nin sınırları içinde yer alır. Şar Dağı’nın kuzey eteklerinde kurulu olan Elbistan, kendi adı ile anılan büyük bir ovaya sahiptir.

 Elbistan Ovası yurdumuzda Çukurova, Konya Ovası ve Harran Ovası’ndan sonra dördüncü büyük ovadır. Burada her türlü tahıl, şekerpancarı, çeltik, buğday, fasulye ve nohut yetiştirilir.

 Akdeniz, Doğu Anadolu ve iç Anadolu Bölgesi’nin geçiş alanında yer alan ilçede daha çok karasal iklim özelliklerinin yanı sıra yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır.

 2015’te nüfusu: 141.468