Bedesten

 Maraş Bedesten’i Dulkadirli Beyliği döneminde Alaüddevle tarafından yapılmıştır. Bedesten Kapalı Çarşı’nın kuzeyinde yer alıp 23.00 x 23.00 m. çapında kare planlı olarak yapılmıştır. Bedestenin dört tarafa da açılan kapıları bulunmaktadır. Bedesten’in kitabesi yoktur. Çeşitli kaynaklara baktığımızda Bedesten’in 1450-1500 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Ayrıca Alaüddevle Bey’in vakfiyeleri arasında Bedesten’in adı da geçmektedir.

 Çarşı düzeninin karakteristik özelliklerini gösteren Maraş Kapalı Çarşıları kentimiz için Büyük önem taşır. Kurulduğu günden beri kent ekonomisine önemli katkısı olan bu tarihi ticaret bölgesi günümüze değin birçok onarım görmüş, işlevini sürdürmektedir. Kuzey-güney doğrultuda yan yana üç sahın/sokak iken batı taraf sahın 1948 yılında yol genişletme çalışmalarında yıktırılmıştır. Hali hazırdaki bölümler ise 90 m uzunluk 5 m genişlikte üzerleri beşik tonoz örtülü karşılıklı sıralanmış dükkânlardan meydana gelmiştir